Over Woonzorgnetwerk Spirit

Missie

Het Woonzorgnetwerk Spirit is een organisatie van zorgsteunpunten die in lokale gemeenschappen afgestemde (semi)residentiële en thuiszorg-ondersteunende dienstverlening aanbiedt aan ouderen en hun familie, en aan personen voor wie onze expertise een meerwaarde biedt. Ultieme ambitie daarbij is maximaal de regie over het eigen leven te waarborgen.

Waarden

Respect
 • We zijn allen unieke wezens en verschillen van elkaar in uiterlijke kenmerken en meningen.
 • Respect voor deze verschillen is een basishouding in onze huizen.
In dialoog
 • Maximale regie over het eigen leven waarborgen is ons ultieme streefdoel.
 • Waar mensen samen wonen en werken houden we rekening met elkaars wensen en mogelijkheden.
 • Over eventuele beperkingen gaan we in dialoog en zoeken we naar haalbare en bevredigende oplossingen voor de betrokken partijen.
Familiaal
 • Wonen, begeleiding en zorg komen best tot hun recht in een huiselijk gegeven.
 • Hier zijn mensen op elkaar betrokken en tel je mee als individu.
 • Vriendelijkheid en solidariteit staan centraal in onze organisaties.
Innovatief
 • We blijven alert voor de (snel) veranderende wereld rondom ons.
 • We ontwikkelen en ondersteunen het vermogen om op een creatieve wijze snel in te spelen op wijzigende omstandigheden.
 • We tonen verantwoord ondernemerschap.

Visie

Lokale woonzorgcentra

 • Elk woonzorgcentrum heeft zijn werking afgestemd op de noden van de lokale gemeenschap. 
 • We leren van elkaar in de uitwerking van deze zorg- en dienstverlening. Eigen accenten worden gelegd.  
 • De ondersteunende dienstverlening wordt waar mogelijk en zinvol gecentraliseerd. De gerealiseerde meerwaarde wordt steeds opnieuw geïnvesteerd in een betere zorg- en dienstverlening.

Kleinschalig genormaliseerd wonen

 • De elementen van kleinschalig genormaliseerd wonen zijn het leidend principe in de uitbouw van onze zorg- en dienstverlening.
 • De bouwstenen van kleinschalig genormaliseerd wonen  zijn:
  - inzetten op integratie en participatie
  - zorg op maat
  - kleinschalige woon- en leefvormen
  - kwaliteit van leven en relaties
  - evenwicht tussen autonomie en geborgenheid

Keuze voor verschillende woonvormen en doelgroepen

 • De zorg- en dienstverlening voor ouderen is onze kerntaak. Daarnaast stellen we onze diensten en ervaring, in samenwerking met andere organisaties, professionelen en vrijwilligers, ter  beschikking van andere doelgroepen.
 • We  ontwikkelen zelf initiatieven of werken nauw samen met bestaande netwerken.

Samen actief in begeleiding en zorg

 • Onze visie realiseren we in samenspraak met het netwerk van mensen die beroep doen op onze begeleiding en dienstverlening. We gaan met u na wat u nog wil en kan betekenen voor uw naaste en geven u de ruimte om dit te realiseren.
 • Vrijwilligers ondersteunen de werking en geven onze bewoners of bezoekers extra kansen om hun leven verder te realiseren volgens eigen wensen en mogelijkheden.

Innovatief en wendbaar

Onze omgeving verandert razendsnel: nieuwe generaties van ouderen dienen zich aan met andere wensen en verlangens, schotten tussen sectoren verdwijnen, de financiering wordt meer en meer klantgericht, technologie en informatica bieden ons nieuwe perspectieven. Deze evoluties onderzoeken we en waar ze een meerwaarde kunnen bieden, integreren we ze in onze werking en projecten.

Kwaliteitsvol, waardig en ethisch

 • Onze werking bouwen  we kwaliteitsvol en ethisch verantwoord verder uit. 
 • We kiezen voor kwaliteitssystemen die ons ondersteunen en versterken in onze opdracht.

Regionale groeistrategie

 • Als we nog groeien zal dit regionaal ingebed zijn.
 • Groeien is slechts zinvol als we door het groeperen van ondersteunende diensten onze basisopdracht, een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening, kunnen versterken.